Усовершенствование законодательного регулирования банкротства

Приложение Б

Баланс за 2008 год

Актив

Код рядка

На початок періоду

На кінець періоду

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

первисна вартість

011

накопичена амортизація

012

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

179

166

первисна вартість

031

знос

032

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

179

166

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запасаи

100

221

226

тварини на вирощуванні та відгодовлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

товари

140

40

22

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

533

490

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетами

170

11

10

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

104

150

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за ІІ розділом

260

909

898

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

1088

1064

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

630

663

Пайовий капітал

310

Додатковий вкалдений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

630

663

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

415

416

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

ІІІ. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобовязання

450

Відстрочені податкові зобовязання

460

Інші довгострокові зобовязкові

470

Усього за розділом ІІІ

480

IV. Поточні зобовзяання

Короткострокові кредити банків

500

458

399

Поточна заборгованність за довгострокоими зобовязаннями

510

Векселі видані

520

Коредиторська заборгованність за товари, роботи, послуги

530

Поточні зобовязанняза розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

з оплати праці

580

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобовязання

610

Усього за розділом IV

620

458

399

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

1088

1062

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6